STUDYUK Yönergesi

STUDYUK YURTDIŞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNERGESİ

STUDYUK YURTDIŞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ YÖNERGESİ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

GENEL ESASLAR

 

1) AMAÇ, VİZYON, MİSYON:

  a) Amaç:

 1. Bu Yönergenin amacı; STUDYUK Yurtdışı Eğitim Araştırmaları Merkezinin görevleri ile yürüttüğü faaliyetlere ilişkin yöntem, usul ve ilkeleri belirlemektir.

  b) Vizyon:

 1. Milli menfaate dayalı, uluslararası eğitimde milli hedeflerin gerçekleştirilmesi için gayret gösteren, yurt içinde ve yurt dışında saygın, ülkemizde yurtdışı eğitim planı yapan insanların yaşadığı sıkıntılara çözüm yolu araştırma faaliyetlerinde bulunan ve en önemlisi ülkemizdeki eğitim kurumları ile İngiltere’deki eğitim kurumları arasında bulunan iş birliği çatısı görevi üstlenen Eğitim Araştırmaları Merkezi (STUDYUK-YEAM)’in teşkil edilmesi için gerekli çalışmaları yapmaktır. Böylelikle dil öğrenimi ve/veya bilimsel iş birliği amacıyla kurumsal bir özel sektör alt yapısı oluşturmaktır. 
 2. Ayrıca, benimsenen Milli hedefler doğrultusunda ulusal ve uluslararası eğitim ile ilgili kurum ve kuruluşlar ile iş birliği çalışmaları yapmaktır.

  c) Misyon:

 1. Benimsediğimiz vizyon çerçevesinde; kamuya, topluma ve sivil toplum örgütlerine yararlı olabilecek yerinde dil eğitimi(öğrenilen dilin anavatanı), lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimleri, ülkemiz akademisyenlerine araştırma çalışmaları için yurtdışı yüksek öğretim kurumları ile bağlantı oluşturmak, konaklama yerleri bulmak, gittiği ülkede havaalanı transfer hizmeti vermek, seyahat ve sağlık sigortası konularında yol gösterici olmak, tercümanlık, sosyal ve kültürel konulara ilişkin özel ve bilimsel araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak,
 2. Araştırma ve inceleme yapılacak yurtdışı eğitim konularında, Milli Hedef ve Milli Menfaatlerimizi analiz ederek, uygulanması gereken stratejiler ve alınması gereken tedbirler konularında değerlendirmelerde bulunmak,
 3. Üniversitelerde çalışan akademisyenlerin yurtdışı eğitim konularında mevcut bilgi, tecrübe ve enerjilerinin ülkemizin kalkınmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak şekilde kullanılmasını sağlamak,
 4. Eğitim Araştırmaları Merkezimizin bilgi birikimini ile STUDYUK ile yurtdışında eğitim alan öğrencilere, akademisyenlere, merkez çalışanlarına ve topluma katkı sağlayacak projeleri gerçekleştirmek,
 5. Eğitim Araştırmaları Merkezleri, Üniversiteler ve diğer ilgili özel sektör, kamu kurum ve kuruluşları ile irtibatta bulunmak ve gerektiğinde koordineli çalışmalar yapmak.

2) KAPSAM:

 1. Bu Yönerge, STUDYUK Yurtdışı Eğitim Araştırmaları Merkezi’nin müteakip maddelerde belirtilen teşkilatı, görev ve sorumluluklarına ilişkin hususlar ile STUDYUK Yönetimi, Araştırma Kurulları, Yayın İnceleme Kurulu, Danışma Kurulu, Araştırmacılar ve STUDYUK’ da görevli personeli kapsar.

3) TANIMLAR:

Bu Yönergede karışıklıklara ve yanlış anlamalara meydan vermemek için bazı terimlerin anlamları aşağıya çıkarılmıştır.

 1. Eğitim Araştırmaları Merkezi: Eğitim planlarının geleceğini tesadüflere bırakmadan, ülkemizin kalkınmasına ve güçlenmemize katkıda bulunmak amacıyla eğitim konularında araştırma, inceleme ve analizler yapmak üzere teşkil edilmiş, fikir ve düşünce kuruluşudur.
 2. STUDYUK Başkanı: Bu Yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda faaliyetleri yürüten ve koordine eden kişidir.
 3. STUDYUK Üst Danışma Kurulu Başkanı: Bu yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda Üst Danışma Kurulu üyelerinin çalışmalarını koordine eden kişidir.
 4. STUDYUK Üst Danışma Kurulu Üyeleri: Bu yönergede belirtilen esaslar doğrultusunda Danışma Kurulu üyelerinin çalışmalarını takip ve koordine eden kişidir.
 5. STUDYUK Danışma Kurulu: STUDYUK Başkanının önerilerini dikkate alarak, üniversiteler akademisyenlerinden oluşan yurtiçi ve yurtdışı eğitim faaliyetlerinde araştırmalar yapan, yurtdışında lisans, yüksek lisans, doktora, dil eğitimi ve araştırma çalışmaları gibi programlar planlayan öğrencileri ve akademisyenleri bilgilendirerek doğru karar vermelerini sağlayan ve bu eğitimleri almak isteyenleri STUDYUK’ e yönlendiren ve bu Yönergede belirtilen görevler doğrultusunda faaliyetlerini yürüten,  sayısı şartlar ve ihtiyaca göre STUDYUK Başkanı tarafından belirlenen kuruldur.
 6. STUDYUK Sekretaryası: STUDYUK’ nin tüm faaliyetlerinin yürütülmesine her türlü sekretarya desteğini sağlayan birimdir.
 7. STUDYUK Merkezi: STUDYUK’ nin faaliyetlerinin yürütüldüğü Ankara - Çankaya’da teşkil edilen merkezdir.
 8. Araştırma Kurulları: STUDYUK’ nin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere kurulan Araştırma Kurulları; STUDKUK tarafından belirlenen ve/veya araştırmacılar tarafından önerilen (STUDYUK’ ca uygun görülen) konularda inceleme, araştırma, analiz ve değerlendirme yapmak ve varsa eğitim ve/veya araştırma dergisinde yazı hazırlamak üzere STUDYUK Merkezi bünyesinde tam veya yarı zamanlı, geçici, gönüllü ve/veya dışarıdan çalışmalar yapan gruplardan oluşturulan kurullardır.
 9. Araştırmacılar: Görev aldıkları alanlarda inceleme, araştırma, analiz ve değerlendirme yapmak üzere STUDYUK Merkezi bünyesinde gönüllü/görevli, tam zamanlı ve/veya dışarıdan çalışmalar yapan kişilerdir.
 10. Yayın İnceleme Kurulu: STUDYUK tarafından belirlenen üç uzman kişiden oluşan bir kuruldur.
 11. Bilim Kurulu: STUDYUK’ nin yürüttüğü/yürüteceği bilimsel faaliyetlerde ona danışmanlık yapacak ve önerilerde bulunacak konularında uzman akademisyenlerden oluşan sayısı 5-7 arasında değişen gönüllülük esasına göre teşkil edilen bir heyettir.

 

İKİNCİ BÖLÜM

STUDYUK YURTDIŞI EĞİTİM ARAŞTIRMALARI MERKEZİ’NİN YAPISI VE GÖREVLERİ

 

4) STUDYUK’IN YAPISI:

  1. STUDYUK’ nin Yapısı ve Kadrosu:

 1. STUDYUK Yurtdışı Eğitim Araştırmaları Merkezi (STUDYUK); Başkan, Danışma Kurulu, Araştırma Kurulları, Yayın İnceleme Kurulu, Bilim Kurulu ve Sekretaryadan oluşur.
 2. STUDYUK Danışma Kurulu üye sayısı şartlara ve ihtiyaca göre STUDYUK Merkezi tarafından belirlenir ve 2 yıllığına görevlendirilir.
 3. STUDYUK Başkanı; STUDYUK şirketinin kurucusu Çağlayan Atasoy’dur. Başkanın herhangi bir nedenle yokluğunda, kendisinin görevlendireceği biri Başkanlığa vekalet eder.
 4. STUDYUK Sekretaryası; STUDYUK Merkezinin görev ihtiyaçlarını karşılayacak sayı ve nitelikte idari ve teknik personelden oluşur ve STUDYUK Başkanının önerileri doğrultusunda atanır. Bu personelin özlük hakları, merkezde çalışan benzeri personelle ilgili genel esaslar doğrultusunda karşılanır.
 5. Araştırma Kurulları ve araştırmacılar, STUDYUK Başkanının belirleyeceği esaslar doğrultusunda inceleme, araştırma, analiz ve değerlendirmeler yapar.
 6. Yayın İnceleme Kurulu; yayınlanması düşünülen eserleri incelendikten sonra STUDYUK Danışma Kurulu Başkanına sunar.

5) STUDYUK’NİN GÖREV VE YETKİLERİ:

 1. STUDYUK’ nin kuruluş amaçlarını gerçekleştirmek üzere; kamuya, topluma, sivil toplum örgütlerine yararlı olabilecek uluslararası eğitim ve kültürel konular ile ilgili özel ve bilimsel araştırmalar ve değerlendirmeler yapmak,
 2. Yurtdışında dil okulları, üniversiteler ve diğer eğitim kurumları ile anlaşmalar yapmak,
 3. Yurtdışında konaklama merkezleri ile anlaşmalar yapmak,
 4. Yurtdışı seyahatler için uluslararası hava yolu şirketleri ile anlaşmalar yapmak,
 5. Yurtdışı seyahatler için seyahat ve sağlık sigortaları için şirketler ile anlaşmalar yapmak,
 6. İhtiyaç duyulacak diğer konularda araştırma ve incelemelerde bulunmak,
 7. Araştırma ve inceleme yapılacak konularda, Eğitimde Milli Hedef ve Milli Menfaatlerimizi analiz ederek, uygulanması gereken stratejiler ve alınması gereken tedbirler konularında değerlendirmeler yapmak,
 8. AB projeleri hazırlamak ve yürütmek, sertifikalı eğitim programları, kongreler, seminerler, paneller, konferanslar vb. toplantılar düzenlemek, bu toplantılarda sunulan bildirileri, Araştırma Kurullarının hazırladıkları konuları ve STUDYUK’ nin inceleme ve değerlendirme sonuçlarından STUDYUK tarafından gerekli görülenleri (Özellikle hukuki yönden önem arz edebilecek olanları) ilgili kurulların görüşleriyle birlikte STUDYUK Başkanı onayına sunarak ihtiyaç duyulan kesimlerin ve kamuoyunun istifadesine sunmak,
 9. Yurtdışı seyahatler için gerekli diplomatik işlemleri kolaylaştıracak faaliyetlerde bulunmak,
 10. STUDYUK’ nin tabi olduğu yasalar çerçevesinde ilgi alanına giren konulara ilişkin meydana gelen/gelebilecek önemli hususlara ait STUDYUK’ nin görüşünü oluşturacak kamuoyu duyuruları ve basın bildirileri taslağının zamanında hazırlanmasını sağlamak,

6) STUDYUK BAŞKANININ GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1. STUDYUK Danışma Kurulu Üyeleri arasında gerekli görevlendirmeleri yapar.
 2. Şartlar ve ihtiyaçlara bağlı olarak üzerinde çalışılacak konuları Danışma Kurulu Üyeleri ile birlikte belirler.
 3. Yurtdışı eğitim ile ilgili konular hususlarda yurt içinde ve yurt dışında STUDYUK’ u temsil eder.
 4. STUDYUK Danışma Kurulu toplantılarının gündemini tespit eder.
 5. STUDYUK’ nin çalışmalarının merkez kararlarına uygun olarak yürütülmesine nezaret eder.
 6. STUDYUK Yıllık Faaliyet Planının ve Yıllık Bütçesinin hazırlanmasını koordine ve nezaret eder,
 7. STUDYUK’ nin idari faaliyetlerinin STUDYUK Sekretaryası vasıtasıyla yürütülmesini sağlar.
 8. Yapılan çalışmalarla ilgili olarak; yurt içinde ve yurt dışında önemli çalışmalar yapan eğitim araştırma merkezleri, kamu kuruluşu, özel sektör, üniversitelerle ve diğer eğitim kurumları ile iş birliği imkânlarını araştırır ve gerekli iş birliği faaliyetlerinde bulunur.
 9. Uluslararası akreditasyon ve kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve yürütülmesinde lider rol üstlenir.

7) STUDYUK ÜST DANIŞMA KURULU BAŞKANININ GÖREVLERİ, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

 1. STUDYUK Başkanına karşı sorumludur.
 2. STUDYUK yurtdışı eğitim politikalarını Üst Danışma Kurulu üyelerine bildirir.
 3. Üst Danışma Kurulu Üyelerinin çalışmalarını etkin bir şekilde gerçekleştirdiklerinden ve buna bağlı olarak yapılan çalışmalardan sorumludur.
 4. STUDYUK Başkanının önerilerini dikkate alarak, yapılması uygun görülen çalışmaları kontrol eder.
 5. Düzenli bir şekilde merkez toplantılarına katılır.
 6. Üst Danışma Kurulu üyelerinin görevlerini etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için onları teşvik eder.

8) STUDYUK ÜST DANIŞMA KURULU ÜYELERİNİN GÖREVLERİ VE SORUMLULUKLARI:

 1. STUDYUK Başkanına ve Üst Danışma Kurulu Başkanına karşı sorumludur.
 2. Kendilerine bağlı olan Danışma Kurulu Üyeleri ile etkin bir ekip çalışması oluşturur.
 3. Danışma Kurulu Üyeleri ile rutin görüşmeler yapar.
 4. Kendisine bağlı Danışma Kurulu Üyelerinin bilgilendirdiği öğrencilerin bilgilerini bilgisayar ortamında tutar. Bu bilgileri STUDYUK’ un belirlediği tarih aralıklarında e posta yoluyla gönderimini yapar.
 5. Danışma Kurulu Üyelerinin çalışmalarını denetler, gerekirse görevlerini daha etkin bir şekilde gerçekleştirebilmeleri için onları teşvik eder. Üst Danışma Kurulu Başkanının uygun görüşü ile Danışma Kurulu Üyelerinin görevden alınması ve yerine yeni Danışma Kurulu Üyeleri atanması için STUDYUK Başkanına teklifte bulunur.
 6. Öğrencilere yapılan bilgilendirmelerin raporlarını muhafaza eder ve gerektiğinde STUDYUK Başkanına ve Üst Danışma Kurulu Başkanına iletir.

9) STUDYUK DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE SORUMLULUKLARI:

 1. Öğrencileri ve akademisyenlere yurtdışı eğitim(dil eğitimi, lisans, yüksek lisans, doktora eğitimleri, mesleki ve teknik eğitimler vb.) ile ilgili ön bilgilendirmelerde bulunur. Bilgilendirmede bulunduğu kişilerin online form doldurmasını teşvik eder ve yardımcı olur.
 2. STUDYUK Başkanı tarafından verilen görevlerle ilgili olarak gerekli planlamaları ve uygulamaları yapar.
 3. Yapılan inceleme ve hazırlıklarla ilgili olarak gerektiğinde STUDYUK Başkanına bilgi verir ve gerekli olduğunda onay alır.
 4. STUDYUK bünyesinde inceleme ve araştırma maksadıyla teşkil edilecek çalışma gruplarında görev alacak personeli belirler ve STUDYUK Başkanı onayını alır.
 5. İnceleme ve araştırmalarla ilgili ihtiyaç duyulabilecek eğitim, kurs ve benzeri ihtiyaçları belirler ve STUDYUK Başkanı onayına sunar.
 6. STUDYUK’ nin sürekli gelişimi için gerekli çalışmaları yapar ve STUDYUK Başkanına sunar.
 7. STUDYUK Danışma Kurulu toplantıları iki haftada bir yapılır. Gelişmelere göre STUDYUK Başkanının isteği üzerine olağanüstü toplanır.
 8. STUDYUK Danışma Kurulu, gerek görüldüğünde bir değerlendirme toplantısı yapma teklifinde bulunabilir.

10) ARAŞTIRMA KURULLARI/ARAŞTIRMACILARIN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI:

 1. Araştırma Kurulları/Araştırmacılar; kendi isteği ile belli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere akademisyenlerden meydana gelir.
 2. Araştırma Kurulları/Araştırmacılar tarafından incelenecek özel ve bilimsel araştırmalar, değerlendirme konuları ile çalışma grupları STUDYUK Danışma Kurulu tarafından belirlenir. Araştırma Kurulları ve Araştırmacılar, gayretlerini büyük ölçüde ve öncelikle Türkiye’nin karşı karşıya bulunduğu ulusal yurtdışı eğitim sorunları ve yaşamsal çıkarları üzerinde yoğunlaştırarak, bir sistem oluşturmayı hedefler.
 3. Araştırma Kurulları/Araştırmacılar; STUDYUK Danışma Kurulu tarafından onaylanan konularda inceleme ve araştırmalarını yapar, ihtiyaç duyulduğunda STUDYUK Merkezinde koordinasyon toplantıları yapılır.
 4. Hazırlanan her türlü doküman STUDYUK yayın ilkelerine uygun olarak hazırlanır. Yayın İnceleme Kurulu tarafından incelenir, hukuki sonuç doğurabilecekler STUDYUK Başkanının onayını müteakip, diğerleri doğrudan yayımlanır.

11) STUDYUK SEKRETERYASININ GÖREVLERİ:

 1. STUDYUK toplantıları için, toplantı yerinin hazırlanmasını sağlar.
 2. STUDYUK Danışma Kurulu toplantılarında sekretarya görevini yapar. Toplantılar esnasında toplantı tutanaklarını tutar.
 3. STUDYUK Merkezinin yazı işlerini, evrak kayıt defteri ile diğer kayıt kuyudatını ve arşiv işlerini yürütür.
 4. STUDYUK’ da görevli personelin çalışma çizelgesini düzenler ve ayın son günü STUDYUK Başkanına gönderilmesini sağlar.
 5. STUDYUK Başkanı ve Danışma Kurulu tarafından verilecek diğer görevleri yerine getirir.
 6. STUDYUK Sekretaryasında bulunan personel görev yönünden, idari ve özlük hakları yönünden STUDYUK Başkanına, bağlı olarak çalışacaktır.
 7. STUDYUK’ da görevli ücretli personelin çalışma saatlerine riayet etmesini, görevlerini eksiksiz ve aksaksız yapmasını sağlar.
 8. STUDYUK’ nin konuşlandığı yerin fiziki emniyeti ile bilgi ve kayıtlarının güvenliğini sağlar.
 9. Bakım ve onarım ihtiyaçlarını STUDYUK Başkanı ile koordine ederek karşılar.
 10. Bunların dışında yer alan şirket işleyişi ile ilgili her türlü idari görevi yerine getirir.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

TAMAMLAYICI HÜKÜMLER

 

12) ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI:

 1. STUDYUK Yurtdışı Eğitim Araştırmaları Merkezi (STUDYUK), Ankara Ticaret Odasına bağlı 431832 dosya numaralı Çağlayan Atasoy’a ait bir şirkettir.
 2. STUDYUK vizyon ve misyonunda belirtilen esaslar ile İkinci Bölümde belirtilen görevler çerçevesinde faaliyetlerini yürütür.
 3. STUDYUK; belirlenen yerde sürekli ve kurumsal olarak çalışan, ticari ve bilimsel yönden ilgili mevzuat dâhilinde özerk bir araştırma merkezidir. Prensip olarak çalışma neticelerini kamuoyuna sunmayı hedefler.

13) İŞ BİRLİĞİ USULLERİ:

 1. STUDYUK, TOBB ve ATO’ya üye olan bir araştırma, inceleme, iş birliği ve değerlendirme merkezidir.
 2. STUDYUK; gerektiğinde ve ihtiyaç duyulması halinde merkezin genel prensipleri çerçevesinde, diğer eğitim araştırmaları merkezleri, eğitim kurumlarıyla ve uygun kriterlere sahip üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği yapar.

14) YAYIN ARAÇLARI:

 1. İnceleme ve değerlendirmelerle elde edilen sonuçlar; kitap, dergi, bülten, gazete, radyo, televizyon ve internet sitesi gibi uygun kitle iletişim vasıtaları ile yayımlanabilir.

15) İDARİ, ADLİ VE MALİ KONULAR:

 1. Danışma Kurulu üyeleri ile çalışmalarda görev alan personele ödenecek ücret STUDYUK Başkanı tarafından belirlenir. STUDYUK Danışma Kurulu haricinde Merkezde araştırma görevlisi ve proje esaslı geçici olarak çalışacak personele ödenecek ücretler konusunda STUDYUK Başkanının görüşleri değerlendirilir.
 2. STUDYUK Ceyhun Atıf Kansu Caddesi No: 107/5 Balgat-Çankaya-Ankara’da faaliyet gösterir.
 3. Yeni ortaya çıkan ve bu Yönergede yer almayan hususlar, sonradan eklenerek STUDYUK web sitesi üzerinden duyurulur.
 4. STUDYUK tarafından ve/veya Araştırma Kurulları ve/veya araştırmacılar ve/veya STUDYUK dışındaki kişiler tarafından hazırlanan her türlü doküman “STUDYUK Yayın İlkelerine” uygun hazırlanır. Araştırmacılar tarafından hazırlanan her türlü yayın STUDYUK tarafından incelenir. STUDYUK’ nin uygun gördüğü eserin üzerine “Bu doküman bir STUDYUK yayınıdır” ifadesi yazılır.

16) YÜRÜRLÜK:

 1. Bu Yönerge ilan edildiği tarihten itibaren yürürlüğe girer.

17) YÜRÜTME:

 1. Bu Yönerge hükümleri STUDYUK Yurtdışı Eğitim Araştırmaları Merkezi (STUDYUK) tarafından yürütülür.